Forum · Download · Strona G?ówna July 12 2024 21:37:36
Nawigacja
Portal
  Strona G?ówna
  Download
  Forum
  Galeria Cs 1.6

NeXor.pl
  Wspó?praca
  Treningi
  Administracja
  Serwer
  Frag Movie

Counter-Strike 1.6
  Komendy - AMXMod
  Komendy - Konsola
  Komendy - G?osoweNajaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~H@DzY
Brak Avatara height=

Punktacja:
Ogólne: 12
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~Orson (2 pkt.)
3) ~HelenKit (0 pkt.)
4) ~loczus (0 pkt.)
5) ~klupsik (0 pkt.)
6) ~Killer (0 pkt.)


Ostatnie walki:
K2 2:0
TR 2:0
HeadShoot 2:0
^ S*T ^ 2:0
[ High Team ] 2:0
...więcej

Nasza Zasada!

Wave Arts TrackPlug DX VST RTAS 5.08, DiscoDSP Discovery VSTi 2.3 buy cheap, Waves Vocal Bundle VST DX RTAS 1.1, Ahead Nero 7.0 Premium Edition, ConcreteFX Viper VSTi 1.0 oem, VirSyn Software Synthesizer 1.10, Color7 Music Editor 5.7, discount Enhanced Audio Diamond Cut Six 6.14, Sonic Recordnow Deluxe 7.3, buy cheap Finale 2005 r2 download, EDS Unigraphics NX 3.0, VMware P2V Assistant 2.0.3, Voxengo GlissEQ VST 2.5 buy cheap
Reklama

nOn Clan


Komendy - AMXMod

Zanim zaczniecie czyta? musicie wiedzie? i? AMX jest projektem rozwijanym na bie??co przez grup? mi?o?ników tego moda. Niektóre komendy mog? nie wyst?powa? w waszych konfiguracjach. Spowodowane jest to u?ywaniem ró?nych dodatków do serwera. Dzi?ki dodatkom AMX jest uniwersalny i ka?dy headadmin mo?e dostosowa? serwer do w?asnych potrzeb.


amx_ban - U?ycie: amx_ban [reason] - Banowanie gracza na serwerze na okre?lony czas z podaniem powodu.

amx_banid - U?ycie: amx_banid [reason] - Banowanie gracza na serwerze na okre?lony czas z podaniem powodu. Ban zak?adany jest na STEAM_ID.

amx_banip - U?ycie: amx_banip [reason] - Banowanie gracza na serwerze na okre?lony czas z podaniem powodu. Ban zak?adany jest na IP.

amx_banmenu - U?ycie: amx_banmenu - Wy?wietla menu do banowania graczy.

amx_cancelvote - U?ycie: amx_cancelvote - Anuluje tocz?ce si? g?osowanie.

amx_cfg - U?ycie: amx_cfg - ?aduje plik konfiguracyjny z ustawieniami.

amx_cfgmenu - U?ycie: amx_cfgmenu - Wy?wietla menu z gotowymi konfiguracjami serwera.

amx_chat - U?ycie: amx_chat < message > - Chat s?u??cy do porozumiewania si? pomi?dzy administratorami. Zwykli gracze nie widz? tekstu pisanego z t? komend?.

amx_clcmdmenu - U?ycie: amx_clcmdmenu - Wy?wietla menu z komendami wykonywanymi na komputerze gracza.

amx_cmdmenu - U?ycie: amx_cmdmenu - Wy?wietla menu z komendami wykonywanymi na serwerze.

amx_csay - U?ycie: amx_csay < color > < message > - Wy?wietla kolorowe wiadomo?ci na HUD w centralnym miejscu ekranu. Dodatkowo podaje nick admina, który wywo?a? polecenie.

amx_ccsay - U?ycie: amx_csay < color > < message > - Wy?wietla kolorowe wiadomo?ci na HUD w centralnym miejscu ekranu. Nie podaje nicka admina, który wywo?a? polecenie.

amx_cvar - U?ycie: amx_cvar [value] - Zmienia cvary serwera, pozwala dostosowa? konfiguracj?.

amx_cvarmenu - U?ycie: amx_cvarmenu - Wy?wietla menu z cvarami, pozwala na szybkie zmiany konfiguracji.

amx_ffmenu - U?ycie: amx_ffmenu - Wy?wietla menu pozwalaj?ce zmieni? opcje "friendly fire".

amx_fsay - U?ycie: amx_fsay < color > < message > - Wy?wietla kolorowe wiadomo?ci na HUD w podanym miejscu ekranu. Dodatkowo podaje nick admina, który wywo?a? polecenie.

amx_fsayy - U?ycie: amx_fsayy < color > < message > - Wy?wietla kolorowe wiadomo?ci na HUD w podanym miejscu ekranu. Nie podaje nicka admina, który wywo?a? polecenie.

amx_help - U?ycie: amx_help; amx_help 11; amx_help 21; amx_help 31; itp. - Jedna z najwa?niejszych opcji AMXa. Wy?wietla list? oraz pomoc dost?pnych komend (w zale?no?ci od poziomu dost?pu) podczas pisania w konsoli. Przydatna jak akurat nieznany kompletnej sk?adni komendy.

amx_kick - U?ycie: amx_kick [reason] - "Wykopanie" gracza z serwera na okre?lony czas z podaniem powodu.

amx_kickmenu - U?ycie: amx_kickmenu - Wy?wietla menu do "kopania" graczy.

amx_knives - U?ycie: amx_knives <1|0> - W?acza tryb gry "tylko no?e".

amx_leave - U?ycie: amx_leave [tag] [tag] [tag] - Pozwala pozosta? na serwerze graczom którzy maj? wpisane okre?lone tagi. Gracze bez okre?lonych tagów zostaj? od??czeni z serwera. Przydaje si? przez meczem klanowym je?li gracze nie bior?cy udzia?u w meczu nie opu?cili serwera.

amx_map - U?ycie: amx_map [delay in sec.] - Wywo?uj? zmian? mapy. Je?li nie podamy czasu po jakim mapa ma sie zmieni? zmiana nast?pi natychmiast.

amx_mapmenu - U?ycie: amx_mapmenu - Wy?wietla menu z którego mo?na wybra? mapy do zmiany. Menu ma jedn? wad? nie ma tam wszystkich map a rzadko kiedy headadminom serwerów chce sie dopisywa? wszystkie mapy.

amx_nopas - U?ycie: amx_nopas - Zdejmuje has?o za?o?one na serwer.

amx_password - U?ycie: amx_password - Zak?ada has?o na serwer.

amx_pause - U?ycie: amx_pause - Pauzuje serwer.

amx_pausecfg - U?ycie: amx_pausecfg [name] - Pozwala zarz?dza? prac? pluginów.

amx_pausecfgmenu - U?ycie: amx_pausecfgmenu - Wy?wietla menu w którym mo?na zarz?dza? prac? pluginów.


off - pauzuje wszystkie pluginy nie b?d?ce na li?cie
on - w??cza wszystkie pluginy

stop - wy??cza plugin
ause - pauzuje plugin
enable - w??cza plugin
save - zapisuje list? wy??czonych pluginów
clear - czy?ci list? wy??czonych pluginów
list - wy?wietla list? pluginów
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?

Partnerzy

NeXor Clan
Powered by PHP-Fusion v6.01.6 || EP IV by eXtreme Crew 225,017 Unikalnych wizyt